Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzanie danych osobowych przez Mardi Sp. z o.o.

 1. Administrator danych osobowych

Mardi Sp. z o. o Zakłady Mięsne „Warmia”, ul. Olsztyńska 1, 11 -300  Biskupiec, tel.: (89) 715 02 50, email: warmia@zmwarmia.pl (dalej: Spółka)

 

 1. Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 

 1. Realizacji zamówień oraz zawierania umów

W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych/ składanych zamówień Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozliczenia zawartej umowy. Podanie żądanych danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji usług. Zgromadzone dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń z jej tytułu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Obsługi zgłoszonych reklamacji

W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej naszych produktów lub usług Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu jej rozpatrzenia. W tym przypadku podanie żądanych danych jest obowiązkowe.

Dane dotyczące zgłoszonej reklamacji będą przechowywane przez okres pozwalający na dochodzenie roszczeń przez strony umowy.

 

 1. Zapewnienia kontaktu poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie

Korzystając z formularza na stronach https://zmwarmia.pl/kontakt/ oraz https://www.steakownia.pl/kontakt/ wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie wszelkich informacji w nim zawartych w celu odpowiedzi na Państwa pytania lub uwagi umieszczone w formularzu. Podanie tych danych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego Spółka dokonała przed jej wycofaniem. W tym zakresie dane osobowe przetwarzane będą do czasu nawiązania kontaktu z Państwem lub do czasu wycofania zgody.

 

 1. Prowadzenia korespondencji tradycyjnej oraz elektronicznej poprzez e-mail

W przypadku gdy są Państwo naszymi Klientami i wysyłają nam Państwo korespondencję za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, przetwarzamy dane w celu realizacji zawartej umowy.

Dane z korespondencji, która nie wynika z zawartych umów, przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania lub przedstawienia oferty. W tym wypadku prowadzenie korespondencji jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Korespondencję przechowujemy przez okres niezbędny do zapewnienia jej ciągłości, jednak nie dłużej niż 6 lat.

 

 1. Kontaktu telefonicznego

W przypadku kontaktu drogą telefoniczną przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu, w jakim Państwo zwracają się do nas oraz w zakresie jaki jest niezbędny do rozwiązania danej sprawy. Podanie danych nie jest w tym przypadku obowiązkowe, aczkolwiek ułatwi nam komunikację.

 

 1. Umieszczania informacji na publicznych kontach na portalu społecznościowym Facebook/ Instagram

Prowadzenie kont fanpage na portalu społecznościowym Facebook: www.pl-pl.facebook.com/pages/category/Bar—Grill/Stekownia-Warmia-506685426206528/ oraz www.pl-pl.facebook.com/WarmiaSztukaMiesa/ jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki.

W przypadku korzystania z tego serwisu, umieszczania na nim postów i komentarzy oraz korzystania z udostępnionego na serwisie Facebook komunikatora Messenger, informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane w krajach mogących nie zapewnić dostatecznego poziomu ochrony danych osobowych, np. w USA lub innych krajach, w których serwisy mają swoje serwery przetwarzające dane. Dane osobowe mogą być przeglądane i gromadzone przez służby bezpieczeństwa innych krajów (np.: NSA, FBI, CIA) a właściciele danych nie mają możliwości dostępu do sądowych środków prawnych w celu obrony przeciwko przetwarzaniu danych osobowych przez te służby.

 

 1. Prowadzenia księgowości

W ramach czynności związanych z wystawieniem faktury lub innego dowodu księgowego,  w tym w związku z rozliczaniem zawartych umów. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce. Podanie danych w tych przypadkach jest obowiązkowe. Dane będziemy przetwarzać przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności dotyczących prawa podatkowego.

 

 1. Prowadzenia monitoringu wizyjnego

Spółka prowadzi monitoring wizyjny należących do niej budynków i terenów (teren zakładu, Steakownie, sklepy firmowe) i przetwarza dane osobowe jako swój prawnie uzasadniony interes w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pracowników, ochrony mienia i kontroli produkcji. Monitoring prowadzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, a nagrania są przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od daty nagrania ( w zależności od lokalizacji). Jeżeli nagrania stanowią lub mogą stanowić dowód w sprawie, to przechowywane będą do czasu zakończenia prawomocnego postępowania.

 

 1. Prowadzenia działań marketingowych

Spółka prowadzi działania marketingowe poprzez przesyłanie drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanych przez Spółkę usług, akcji promocyjnych w formie newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda. Wyrażoną zgodę można w każdym momencie wycofać. Wystarczy wysłać wiadomość email lub zgłosić ten fakt bezpośrednio w sklepie, steakowni lub siedzibie Spółki.

Spółka może również wykorzystywać podane informacje kontaktowe w celu przesyłania informacji marketingowych. Podstawą prawną takich działań jest prawnie uzasadniony interes Spółki – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania, wysyłając wiadomość email lub zgłosić ten fakt bezpośrednio w sklepie, steakowni lub siedzibie Spółki.

 

 1. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodę, udzieloną na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać:

 1. wysyłając na adres: warmia@zmwarmia.pl wiadomość e-mail o następującej treści: „Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail (proszę podać adres e-mail)”,
 2. osobiście w siedzibie Spółki.

Wycofanie zgody może być złożone wyłącznie przez właściciela danych osobowych. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby wycofującej zgodę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień.

 

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu Spółki, takim jak:

 1. dostawcom wykorzystywanych oprogramowani, w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania,
 2. podmiotom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z prawem pocztowym w celu prowadzenia korespondencji tradycyjnej,
 3. bankom w przypadku konieczności dokonywania rozliczeń,
 4. podmiotom publicznym w ramach w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa,

Wszelkie ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.

 

 1. Prawa właścicieli danych osobowych

W związku z przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych
 2. poprawiania błędnych danych osobowych,
 3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. usunięcia swoich danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się ze Spółką osobiście lub korespondencyjnie (w tym mailowo). Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby składającej żądanie. W celu żądania dostępu do danych pochodzących z monitoringu wizyjnego niezbędne będzie podanie informacji pozwalających na odnalezienie właściwego czasu i miejsca zapisu oraz wskazanie wizerunku osoby, w celu potwierdzenia tożsamości.

 

W związku z przetwarzaniem posiadają Państwo również prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.