Nota prawna

9 sierpnia 2019

Plan podziału MARDI SP. z o.o. z siedzibą w Biskupcu poprzez przeniesienie części majątku na ZAKŁAD UBOJU BYDŁA BISKUPIEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biskupcu-Kolonia Druga z dnia 09 sierpnia 2019 roku.

 

Niniejszy plan podziału (zwany dalej: ,,Planem Podziału”) został sporządzony i uzgodniony dnia 09 sierpnia 2019 roku, stosownie do art.533 i nast. Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej ,,KsH’), w związku z zamiarem dokonania podziału przez wydzielenie, na zasadach określonych poniżej, przez: spółkę Mardi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biskupcu (11-3oo Biskupiec), przy ulicy Olsztyńskiej nr 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Vlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006778, REGON 510501291, NlP 7420001145, kapitał zakładowy 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), zwaną dalej, Spółką Dzieloną” lub ,,Mardi”, oraz ZAKŁAD UBOJU BYDŁA BISKUPIEC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biskupcu-Kolonia Druga (11-300 Biskupiec) przy ul. Olsztyńskiej nr 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000797492, REGON 384007102, NIP 7393930365, kapitał zakładowy 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) zwaną dalej ,,Spółką Przejmującą” lub,, ZUBB”, zwane dalej łącznie, Spółkami”.

 

 

 

Plan podziału