Nota prawna

14 marca 2018

Plan podziału MARDI SP. z o.o. z siedzibą w Biskupcu poprzez przeniesienie części majątku na MABUD SP. z o.o. z siedzibą w Biskupcu z dnia 12 grudnia 2017 roku.

 

Niniejszy plan podziału (zwany dalej: ,,Planem Podziału”) został sporządzony i uzgodniony dnia 12 grudnia 20!7 roku, stosownie do art.533 inast. Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej ,,KsH’), w związku z zamiarem dokonania podziału przez wydzielenie, na zasadach określonych poniżej, przez: spółkę Mardi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biskupcu (11-3oo Biskupiec), przy ulicy Olsztyńskiej nr 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Vlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006778, REGON 510501291, NlP 7420001145, kapitał zakładowy 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), zwaną dalej,,Spółką Dzieloną” lub,,Mardi”, oraz spółkę MABUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biskupcu (11_300 Biskupiec), przy Alei Wojska Polskiego nr 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w olsztynie, Vlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRs 0000708508, REGON 368951954, NlP 7393906958, kapitał zakładowy 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), zwaną dalej ,,Spółką Przejmującą” l ub,, MABUD”, zwane dalej łącznie,,Spółkami”

 

 

 

Plan podziału

Załączniki

Bilans i rachunek zysków i strat